Kontakt

Kontakt

Slov Media Group

Klincová 37
821 08 Bratislava
Slovakia

IČO: 46 889 299
DIČ: 2023636835
IČ DPH: SK2023636835

Č.ú: SK6702000000003076770259 (VÚB)
Č.ú: SK6275000000004021657536 (ČSOB)

OR SR Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 84866/B

Slov Media Group – Košice

Jumbo Centrum
Masarykova 1667/2
040 01 Košice

Slov Media Group – Žilina

Závodská cesta 2945/38
(budova Drevicom, prízemie)
010 01 Žilina
Slovakia

Boris Rizman

konateľ spoločnosti
tel: 0911 963 253
email: rizman@slovmediagroup.sk